Bungalow.Net Reisvoorwaarden

image-bg

Bungalow.Net Reisvoorwaarden

Bungalow.Net reisvoorwaarden Pdf version

Deze Reisvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn laatstelijk herzien in september 2008. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden is rekening gehouden met bestaande wettelijke bepalingen.

Extra clausule: De bemiddelaar kan eigen, zelf vastgestelde bepalingen aan onderstaande Reisvoorwaarden toevoegen. Behoudens de toegestane afwijkingen als bedoeld in art. 1 lid 4 kunnen deze bepalingen geen afbreuk doen aan deze reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten van Bungalow.Net. Afwijkende afspraken of regelingen gelden alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van Bungalow.Net.

Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst Bungalow.Net Holidays BV opereert als Bemiddelaar tussen Huurder en Verhuurder. Als bemiddelaar ontvangt Bungalow.Net van de huurder de reissom en draagt zij deze af aan de Verhuurder na afrek van haar commissie. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod via Bungalow.Net. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Bij boeking via internet richt Bungalow.Net het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de bemiddelaar is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden. Bungalow.Net treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de Eigenaar/Verhuurder en de reiziger

Artikel 3. Kennelijke fouten Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Bungalow.Net niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die –vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger– op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 4. Herroeping aanbod Het aanbod van de bemiddelaar is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping wordt zo spoedig mogelijk na berichtgeving bekend gemaakt waarna Bungalow.Net de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod doet.

Artikel 5. Informatieplicht reiziger

 • De reiziger verstrekt Bungalow.Net voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en email adres.
 • Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Bungalow.Net.
 • Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de Bungalow.Net van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het wordt (worden) uitgesloten, worden de gemelde annuleringskosten aan hem in rekening gebracht.


 • Artikel 6. Aanmelder
 • Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 • Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Bungalow.Net anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
 • De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.


 • Artikel 7. Informatie van derden
 • Bungalow.Net draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.


 • Artikel 8. Betaling Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient per direkt een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
 • Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Bungalow.Net. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Bungalow.Net schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Bungalow.Net heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 • Indien de overeenkomst binnen 9 weken voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

  Artikel 9. Informatie voorziening
 • Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
 • De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
 • Door of vanwege de bemiddelaar zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

  Artikel 10. Reisbescheiden
 • Bungalow.Net stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de Bungalow.Net kan worden gevergd.
 • Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Bungalow.Net.
 • Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Bungalow.Net aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
 • Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Bungalow.Net.

  Artikel 11. Wijzigingen door de reiziger
 • Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger een voorstel tot wijziging indienen bij Bungalow.Net op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt en de eventuele annuleringskosten in acht worden genomen. Bungalow.Net brengt de reiziger wijzigingskosten in rekening ten hoogte van 35,- euro. Een wijziging in een optiereservering is kosteloos.
 • De hoofdhuurder kan ten alle tijden de reisovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt en de annuleringskosten in acht worden genomen. Bij het aanwijzen van een vervangende huurder dienen oude én nieuwe huurder de overname schriftelijk te bevestigen aan Bungalow.Net
 • Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers kan worden beschouwd als een (deel-)annulering waarop de annuleringskosten van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijziging- of communicatiekosten verschuldigd. Informeer hiervoor bij Bungalow.Net naar de kosten.


 • Artikel 12. Annulering door de reiziger
 • Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans en campingstaanplaatsen, zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 60% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. Annulering buiten kantooruren Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Onder kantooruren wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 18.00 uur en zaterdag van 9.00 - 18.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

  Artikel 13. Wijziging door de bemiddelaar
 • Het aanbod van Bungalow.Net is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. In dit geval zal Bungalow.Net een alternatief aanbod aan de reiziger aanbieden. Hierbij wordt er gezocht naar een gelijkwaardige accommodatie. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie wordt beoordeeld naar objectieve maatstaven waarbij er wordt gekeken naar de volgende aspecten;
  de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • de aard en klasse van de accommodatie;
 • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
 • de samenstelling van het reisgezelschap;
 • De reiziger heeft het recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen. In dit geval heeft de reiziger recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

  Artikel 14. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid bemiddelaar
 • Bungalow.Net is jegens reiziger niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de site of informatie waarin zij afhankelijk zijn van derden in de berichtgeving naar reiziger toe.
 • Bungalow.Net is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
 • Indien Bungalow. Net jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 • De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de bemiddelaar gelden ook ten behoeve van werknemers van de bemiddelaar, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.


 • Artikel 15. Verplichtingen van de reiziger
 • De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Bungalow.Net ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 • De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Bungalow.Net (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
 • Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
 • De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.

  Artikel 16. Rente en incassokosten
 • De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de bemiddelaar heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.


 • Artikel 17. Wat kunt u doen als er een probleem zich voordoet tijdens uw verblijf?
 • Mocht er iets misgaan tijdens uw verblijf, dan kunt u het beste in contact komen met de eigenaar van de woning of met de receptie. Dit kunt u doen door simpelweg langs te gaan bij de receptie, of door het noodnummer dat in uw reservering staat te bellen.
 • Het wordt ten zeerste aanbevolen om een probleem binnen 24 uur nadat het zich heeft voorgedaan te melden.
 • Idealiter wordt het probleem ter plekke opgelost. Dit is echter niet altijd mogelijk. Indien een probleem niet direct kan worden opgelost, is het raadzaam contact op te nemen met de klantenservice van Bungalow.Net om te bemiddelen tussen beide partijen.
 • We doen ons best om zowel onze gasten als eigenaren een eerlijke oplossing te bieden. Mocht u toch van mening zijn dat het geschil niet goed is opgelost, dan kunt u dit voorleggen aan de Thuiswinkel Geschillencommissie of aan de Geschillencommissie via het Europese ODR Platform.


 • Artikel 18. Voorwaarden Annuleringfonds
 • Wat bedoelen we met … ?
  • Afbrekingsvergoeding: de vergoeding die u krijgt per ongebruikte reisdag.
  • Annuleringskosten: de (gedeeltelijke) reissom en/of de bij de boeking horende administratiekosten die u moet betalen, als u uw geboekte reis annuleert. Dit bedrag is maximaal het bedrag dat op uw boekingsbevestiging staat.
  • Betaling: U bent verplicht de premie direct bij de ingang van de dekking van het annuleringsfonds te voldoen.
  • Ernstige ziekte: ziekte die zonder directe behandeling niet zal genezen en ook bij behandeling blijvende gevolgen kan hebben.
  • Familieleden in de eerste graad: uw (ex-)echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u samenwoont en een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft, ouders*, adoptieouders*, pleegouders*, stiefouders*, schoonouders*, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonzonen* en schoondochters*.
  • Familieleden in de tweede graad: broers, zussen, grootouders*, kleinkinderen, stiefbroers, stiefzussen, zwagers* en schoonzussen*.
  • Familieleden in de derde graad: neven, nichten (kinderen van broer of zus), ooms*, tantes*, overgrootouders* en achterkleinkinderen.
  • Gezin: de personen die bij u in huis wonen en met wie u samen reist. Als u alleen reist, beschouwen wij u als een gezin.
  • Huisgenoot: iemand waarmee u (in gezinsverband) in huis woont, maar met wie u niet samen reist. Studentenhuizen vallen hier niet onder.
  • Medeverzekerde: iemand die, net als u, verzekerd is op basis van dit fonds.
  • Ongebruikte reisdagen: reisdagen die u door een onverwachte gebeurtenis niet op uw bestemming of in uw accommodatie heeft kunnen doorbrengen.
  • Ongeval: plotseling geweld van buitenaf. Eventueel letsel moet zijn vastgesteld door een arts.
  • Reis: geboekt vervoer en/of verblijf.
  • Reisgenoot: iemand met wie u samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt. Deze persoon staat op het boekings- of reserveringsformulier vermeld.
  • Reissom: het totale bedrag dat u vooraf aan Bungalow.Net betaald heeft voor boekingen en reserveringen van uw verblijf. De kosten die u op de plaats van bestemming betaalt, vallen niet onder de reissom. Dit zijn services en kosten die u direct aan de verhuurder/sleutelhouder betaalt, maar ook bijvoorbeeld toegangskaarten voor musea of attracties en excursies.
  • Reissom per dag: de totale, vooraf betaalde reissom, gedeeld door het totaal aantal reisdagen.
  • U/uw: degene die de deelname aan het fonds is aangegaan en de eventuele medeverzekerde.
  * Hiermee bedoelen we partners die door een huwelijk, geregistreerd partnerschap en/of samenlevingscontract dezelfde relatie hebben.
  Uw reis annuleren
  Wanneer bent u verzekerd?
  U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment waarop uw reis begint.

  Waarvoor bent u verzekerd?
  Verzekerd is de reissom inclusief toeslagen die u aan Bungalow.Net heeft betaald.

  In welke gevallen bent u verzekerd?
  U bent in de volgende gevallen verzekerd voor annuleringskosten:
  1. U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
  2. Een familielid in de derde graad overlijdt.
  3. U of uw partner ontdekt na het boeken van de reis zwanger te zijn en dit heeft directe gevolgen voor uw geboekte reis.
  4. U, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
  5. U krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning. U bent ook verzekerd, als u tijdens uw reis aanwezig moet zijn bij de overdracht van uw bestaande woning. Maar alleen als u geen invloed heeft op de opleverings- of overdrachtsdatum.
  6. De gastheer of gastvrouw die in het buitenland woont en bij wie u tijdens de reis zou verblijven, wordt ernstig ziek, loopt ernstige verwondingen op door een ongeval of overlijdt en kan u daardoor niet meer ontvangen.
  7. U kunt onverwacht om medische redenen niet de inenting krijgen die verplicht is voor uw reisbestemming. U kon dit ook niet weten.
  7. U kunt onverwacht om medische redenen niet de inenting krijgen die verplicht is voor uw reisbestemming. U kon dit ook niet weten.
  8. U kunt onverwacht en buiten uw schuld geen visum krijgen voor uw reisbestemming in het buitenland.
  9. U wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.
  10. U krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en uw nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat u op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.
  11. Uw duurzame relatie of huwelijk wordt onverwacht ontbonden. Onder ‘een duurzame relatie’ verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.
  12. U verliest op de dag van vertrek uw reisdocumenten en doet daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie.
  13. Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven.
  14. Het privévervoermiddel waarmee u de reis zou maken, valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis uit door een van buiten komend onheil. Dit voertuig kan niet op tijd worden vervangen of gerepareerd. Een ‘van buiten komend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm of diefstal. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder.
  15. U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.

  Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.
  • Wat is niet verzekerd?
   Sluit u zich later dan zeven dagen na het boeken van de reis bij het annuleringsfonds aan? En moet u uw reis annuleren vanwege een ziekte of aandoening van uzelf, een familielid in de eerste, tweede of derde graad of huisgenoot? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat u zich bij dit fonds aansloot? Dan krijgt u geen vergoeding voor uw annuleringskosten.

  • Wat krijgt u vergoed?
   Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de reissom inclusief de toeslagen die u aan Bungalow.Net heeft betaald.
   Wij vergoeden tot maximaal het bedrag dat op uw boekingsbevestiging staat.
   De vergoeding voor alle verzekerden samen is maximaal de vergoeding voor vier gezinnen of negen reisgenoten (geen gezinsleden), verdeeld over alle verzekerden en naar verhouding van ieders aandeel in de reissom.
   Heeft de reisorganisatie u al een deel van de reissom teruggegeven of heeft u daar recht op? Dan trekken wij dit bedrag van onze vergoeding af. Dit geldt ook voor eventuele andere vergoedingen die u heeft gekregen of waar u recht op heeft.
  Uw reis afbreken
  • Wanneer bent u verzekerd?
   U bent tijdens uw hele reis verzekerd. De ingangs- en einddatum van uw reis staan op uw boekingsbevestiging.
  • In welke gevallen bent u verzekerd?
   Met deze dekking heeft u recht op een vergoeding, als u tijdens uw reis vroegtijdig moet terugkeren naar huis.
   Maar dat geldt alleen in de volgende gevallen:
   1. U, een familielid in eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
   2. Een familielid in de derde graad overlijdt.
   3. U of uw partner krijgt tijdens de zwangerschap complicaties.
   4. U, uw partner of uw inwonend kind moet onverwacht een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
   5. De gastheer of gastvrouw die in het buitenland woont en bij wie u tijdens de reis zou verblijven, wordt ernstig ziek, raakt ernstig gewond door een ongeval of overlijdt.
   6. U moet terugkeren vanwege ernstige beschadiging van uw woning of van het bedrijf waar u werkt.
  Heeft u recht op vergoeding? Dan geldt dit niet voor uw hele reisgezelschap, maar voor maximaal één bij ons verzekerd gezin, of één medeverzekerde. Komt u of een medeverzekerde te overlijden? Dan hebben wel alle verzekerden recht op deze dekking.
  Wat is niet verzekerd?
  Sluit u zich later dan zeven dagen na het boeken van de reis aan bij het annuleringsfonds? En moet u uw reis afbreken vanwege een ziekte of aandoening van uzelf, een familielid in de eerste, tweede of derde graad of huisgenoot? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat u zich bij het fonds aansloot? Dan krijgt u geen vergoeding voor uw afbrekingskosten.
  Wat krijgt u vergoed?
  Heeft u uw reis voortijdig moeten afbreken? En bent u daadwerkelijk voortijdig teruggekeerd? Dan heeft u recht op een vergoeding van de ongebruikte reisdagen. Wij vergoeden alleen hele dagen. Van de vergoeding halen wij de bedragen af die u al heeft teruggekregen.

  Artikel 19. Voorwaarden Schadefonds
 • Het schadefonds is geldig binnen de op de boekingsbevestiging weergegeven huurtermijn van de accommodatie.
  Binnen de geldigheidsduur van het schadefonds geldt dat de dekking begint zodra verzekerde en/of zijn bagage aan het begin van de overeengekomen huurperiode het logiesverblijf (waaronder ook een hotelkamer of een boot) betrekt en eindigt zodra verzekerde en/of zijn bagage aan het einde van de huurperiode het logiesverblijf verlaat.
  Verzekerde is verplicht de premie voor het begin van de verzekering te voldoen. Zodra de dekking is ingegaan bestaat geen recht op teruggave van premie.
  Dekking Schade Logies Verblijven Uitkering wordt verleend voor:
  - schade aan logiesverblijven en de inventaris, die verzekerde in huur of gebruik zijn gegeven.
  - schade aan een gedurende het verblijf gehuurd kluisje als gevolg van het verloren gaan van de sleutel hiervan
  - schade aan de voordeur wanneer deze, als gevolg van het verloren gaan van de sleutel van het logiesverblijf, moet worden opengebroken
  - Uitkering wordt verleend als verzekerde voor de schade aansprakelijk is en deze hoger is dan € 25,-.
  - De maximale uitkering bedraagt € 2.500,- per huurovereenkomst.
  Geen uitkering of hulp wordt verleend voor schade:
  - als verzekerde of belanghebbende een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.
  - als verzekerde of belanghebbende nalatig is in het vervullen van enige krachtens deze verzekering op hem rustende verplichting
  - ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld of met de wil van verzekerde of belanghebbende
  - die (in)direct verband houden met zelfdoding van verzekerde, of een poging daartoe
  - bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of een poging daartoe
  - ontstaan of mogelijk geworden door gebruik door verzekerde van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.
  Geen uitkering wordt verleend voor schade ontstaan tijdens het beoefenen van activiteiten, waarbij willens en wetens een verbod of waarschuwing genegeerd wordt.
  Geen uitkering wordt verleend voor schade ontstaan door het rijden of varen met het logiesverblijf met uitzondering van de vooruitbetaalde borg in geval van schade aan de gehuurde boot.
  Algemene verplichtingen
  Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
  - al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade.
  - Bungalow.Net alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen.
  - de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen.
  - originele bewijsstukken over te leggen.
  - medewerking te verlenen aan verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken.
  Verzekerde en belanghebbende zijn verplicht verzoeken om uitkering en/of hulpverlening onder opgave van verzekeringsgegevens en nota’s zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na einde van de geldigheidsduur van de verzekering te melden door middel van toezending van een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier.
  Mededelingen hierbij gedaan worden dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering.

 • Thuiswinkel Pdf version

  Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

  Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

  Inhoudsopgave:

  Artikel 1 - Definities
  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
  Artikel 3 - Toepasselijkheid
  Artikel 4 - Het aanbod
  Artikel 5 - De overeenkomst
  Artikel 6 - Herroepingsrecht
  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 11 - De prijs
  Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
  Artikel 13 - Levering en uitvoering
  Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Artikel 15 - Betaling
  Artikel 16 - Klachtenregeling
  Artikel 17 - Geschillen
  Artikel 18 - Branchegarantie
  Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; ;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzame gegevensdrager:elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
  12. Techniek voor communicatie op afstand:middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Naam ondernemer: Bungalow.Net
  Handelend onder de naam/namen:
  - Bungalow.Net Holidays BV
  Vestigingsadres:
  Antwerpsesteenweg 51 bus 1, 2350 Vosselaar, Belgie
  Bezoekadres:
  Van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
  E-mailadres: info@bungalow.eu
  KvK-nummer: 0779678476
  Btw-nummer: BE0779678476

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


  Artikel 6 - Herroepingsrecht

  Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

  5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
  6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

  8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

  9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  1. GAls de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  3.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


  Artikel 11 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


  Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  Artikel 13 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


  Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging:

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging:

  4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur:

  8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


  Artikel 15 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.  Artikel 16 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
  5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


  Artikel 17 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
  3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
  4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
  5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
  6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
  7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
  8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
  9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


  Artikel 18 - Branchegarantie

  1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
  2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


  Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


  Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

  1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
  2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


  Thuiswinkel.org

  www.thuiswinkel.org

  Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

  Postbus 7001, 6710 CB Ede


  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
  a. Aan: [ naam ondernemer ]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 
  b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
  c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  d. [Naam consumenten(en)]
  e. [Adres consument(en)]
  f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.